Algemene voorwaarden Checkmythesis

Artikel 1 – Algemene voorwaarden

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna: de Voorwaarden) zijn van toepassing op elk aanbod en/of overeenkomst, welke wordt gedaan door of namens Checkmythesis.nl, of wordt aangegaan met Checkmythesis.nl, alsook de inhoud en nakoming daarvan.

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Checkmythesis.nl biedt de mogelijkheid om studiegerelateerde teksten, onder meer maar niet uitsluitend scripties, manuscripten, essays en reflectieverslagen (hierna: het Werk), van een Aanvrager na te kijken op taal en structuur.

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen

3.1 Elk aanbod van Checkmythesis.nl is vrijblijvend en wordt enkel zonder afwijking aanvaard. 3.2 Derhalve komt bij elk nieuw aanbod dat een Aanvrager doet, het initiële aanbod van Checkmythesis.nl te vervallen. Checkmythesis.nl kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien Aanvrager begrijpt, of redelijkerwijs had moeten begrijpen, dat de offertes of aanbiedingen of een onderdeel daarvan, een vergissing of verschrijving bevat. 3.3 Een aanbod van Checkmythesis.nl is te allen tijde een vrijblijvend aanbod in de zin van artikel 6:219 lid 2 BW. 3.4 Indien Opdrachtgever een aanbod van Checkmythesis.nl niet binnen 14 dagen, te rekenen vanaf de dag dat het aanbod wordt gedaan, aanvaardt, dan geldt het aanbod van Checkmythesis.nl als herroepen.

Artikel 4 – Ontbinding

4.1 Aanvrager is enkel gerechtigd een overeenkomst met Checkmythesis.nl te ontbinden, indien de schriftelijke mededeling daartoe, Checkmythesis.nl heeft bereikt vóór het moment dat Checkmythesis.nl met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen. 4.2 Aanvrager is gebonden de door Checkmythesis.nl uit deze opzegging geleden schade te vergoeden. Deze schade bestaat uit onder meer, maar niet uitsluitend, gederfde winst en kosten voor de voorbereiding(en) voor uitvoering van de overeenkomst, inclusief gemaakte kosten tijdens een eventueel onderhandelingsproces. 4.3 Aanvrager neemt in acht dat Checkmythesis.nl te allen tijde een product vervaardigt, op basis van, en overeenkomstig met, door Aanvrager opgegeven specificaties. Dientengevolge is artikel 7:46d BW uitdrukkelijk niet van toepassing. Van bedenktijd voor ontbinding bij deze koop op afstand, is derhalve pertinent geen sprake. Checkmythesis.nl zal dan ook geen enkel beroep van Aanvrager op laatstgenoemde artikel accepteren.

Artikel 5 – Prijs

5.1 Alle door Checkmythesis.nl opgegeven prijzen zijn indicatief en onder voorbehoud van verschrijvingen. 5.2 Alle door Checkmythesis.nl op de website gepubliceerde prijzen zijn inclusief BTW. 5.3 Tenzij expliciet anders is overeengekomen, wordt een aanvraag pas in behandeling genomen door Checkmythesis.nl na betaling door Aanvrager.

Artikel 6 – Wijziging en intrekking door Aanvrager

6.1 Indien de Aanvrager na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is Checkmythesis.nl gerechtigd de leveringstermijn en/of het honorarium aan te passen of de aanvraag alsnog te weigeren.

Artikel 7 – Uitvoering van Aanvraag en geheimhouding

7.1 Checkmythesis.nl zal de aanvraag naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van een goed vakmanschap uitvoeren, een en ander naar door Aanvrager gespecificeerde wensen. 7.2 Checkmythesis.nl zal de door de Aanvrager beschikbaar gestelde Werken vertrouwelijk behandelen behandelen en de inhoud van die Werken onder geen enkel beding met een derde delen, behoudens relaties die worden aangewend om de aanvraag uit te voeren. 7.3 Ter bescherming van het aangeleverde werk, bedingt Checkmythesis.nl bij die relaties geheimhouding. Checkmythesis.nl is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhoudingsplicht door die relaties, indien en voor zover Checkmythesis.nl aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen. 7.4 De Aanvrager verstrekt op verzoek inhoudelijke inlichtingen over het te redigeren Werk en aanverwante terminologie.

Artikel 8 – Termijn en tijdstip van levering

8.1 De standaardtermijn voor levering van het geredigeerde Werk door Checkmythesis.nl aan Aanvrager bedraagt in beginsel 5 werkdagen. 8.2 De in het vorige lid genoemde termijn heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk tussen partijen wordt overeengekomen dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. 8.3 Indien een uiterste termijn door Checkmythesis.nl wordt overschreden, treedt Checkmythesis.nl slechts in verzuim, nadat Aanvrager hem daartoe deugdelijk in gebreke heeft gesteld. 8.4 Bij niet-naleving door Aanvrager is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is Aanvrager in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door Checkmythesis.nl nodig is. 8.5 Checkmythesis.nl is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook, voortvloeiend uit het niet of te laat leveren van het product.

Artikel 9 – Intellectueel eigendom

9.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt de Aanvrager het auteursrecht op de door hem aangeleverde werken. 9.2 Aanvrager vrijwaart Checkmythesis.nl tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten voortkomend uit het uitoefenen van werkzaamheden ten behoeve van de overeenkomst tussen Aanvrager en Checkmythesis.nl.

Artikel 10 – Ontbinding en opschorting

10.1 In het geval van faillissement, surseance van betaling of liquidatie van (de onderneming, organisatie of instelling van) Aanvrager, is Checkmythesis.nl zonder dat daar enige verplichting tot schadevergoeding uit ontstaat, bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 10.2 Bij verandering van de Aanvraag door Aanvrager is Checkmythesis.nl te allen tijde bevoegd om al haar verplichtingen jegens Aanvrager op te schorten, totdat Aanvrager Checkmythesis.nl heeft voorzien in alle benodigde informatie. Schade voortvloeiend uit de vertraging, komen voor rekening van Aanvrager.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid: vrijwaring

11.1 De totale aansprakelijkheid van Checkmythesis.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de onderhavige overeenkomst tussen Checkmythesis.nl en Aanvrager, is te allen tijde beperkt tot de tussen partijen overeengekomen prijs. In geen enkel geval zal de schade meer dan € 1000,00 (zegge: duizend euro) bedragen. 11.2 Aansprakelijkheid van Checkmythesis.nl ten aanzien van indirecte schade, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend gederfde winst van Aanvrager, is uitgesloten. 11.3 De in het eerste lid genoemde maximum komt te vervallen bij opzet of grove schuld van Checkmythesis.nl. 11.4 Checkmythesis.nl is nimmer aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de aanvraag ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. Checkmythesis.nl is evenmin aansprakelijk voor kosten en/of schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en telecommunicatiemiddelen of ten gevolge van het transport of de verzending van informatie(dragers) of de aanwezigheid van computervirussen in door de opdrachtnemer geleverde bestanden of informatiedragers. 11.5 Aanvrager vrijwaart Checkmythesis.nl voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van de geredigeerde werken, behoudens indien en voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid van Checkmythesis.nl bestaat.

Artikel 12 – Overmacht

12.1 Indien Checkmythesis.nl door omstandigheden die niet voor zijn risico komen of die buiten zijn macht liggen niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft zij, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, het recht de overeenkomst te ontbinden. 12.2 Indien Checkmythesis.nl ten gevolge van overmacht de verdere uitvoering van de overeenkomst moet staken, behoudt zij wel het recht op vergoeding van de tot dat tijdstip uitgevoerde werkzaamheden en de gemaakte kosten en door Aanvrager betaalde gelden.

Artikel 13 – Overig

13.1 Op de rechtsbetrekkingen tussen Aanvrager en Checkmythesis.nl is Nederlands recht van toepassing. 13.2 Alle geschillen over deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in Amsterdam. 13.3 Bij versies van de algemene voorwaarden in een andere taal dan het Nederlands prevaleert de Nederlandse tekst. 13.4 Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 13.5 Eventuele nietigheid of vernietigbaarheid van één of meer bedingen in deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
9.8